งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย

views: 420
มีคนชอบ 0 คน มีคนไม่ชอบ 0 คน
อัพโหลดโดย penne เมื่อ 28 มี.ค. 2556
รูปแบบการผลิต งานวิจัยเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาที่มีการเผลแพร่อยู่ในห้องสมุด ของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาจากงานวิจัย 301 เรื่อง โดยการประมวลวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดของ อภิชัย พันธแสน (2549) ผลที่ได้ สามารถประมวลองค์ความรู้ได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) การวิจัยบทบาทและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) การศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านต่าง ๆ 3) โครงการวิจัยบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 4) การศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน/สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม:

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมวดหมู่:
งานวิจัย
หมวดหมู่ย่อย:
มนุษยศาสตร์
ความคิดเห็นทั้งหมด(0)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น