การพัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปัจจัยฯ

views: 491
มีคนชอบ 0 คน มีคนไม่ชอบ 0 คน
อัพโหลดโดย sunisa_tai เมื่อ 27 มี.ค. 2556
งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method research)ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งและครอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์การอ่านของคนไทย อันเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ทำให้ทราบถึงกรอบการวัดดัชนีการอ่าน ดัชนีการอ่าน ข้อมูลเส้นฐานของดัชนีการอ่านของคนไทย ทั้งในด้านพฤติกรรมการอ่าน ความสามารถในการอ่าน และผลลัพธ์จากการอ่าน
หน่วยงาน/สถานที่ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม:

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ และคณะภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๒๕๘๑-๙๗ ต่อ ๘๐๘โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๒๕๘๑-๙๗ ต่อ ๘๐๑ E–mail: wannee.k@gmail.com
หมวดหมู่:
งานวิจัย
หมวดหมู่ย่อย:
มนุษยศาสตร์
แท็ก/คำค้น:
รางวัลผลงานวิจัย
ความคิดเห็นทั้งหมด(0)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น