ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลพญาไท
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิริยาพร อุดทา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ;การสื่อสารสุขภาพออนไลน์;รูปแบบสื่อสุขภาพ;เนื้อหาสื่อสุขภาพ;โรงพยาบาลพญาไท
หน่วยงาน สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของการสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อเฟซบุ๊ก พบว่า การสื่อสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาให้ความรู้ทางการแพทย์ รูปแบบเป็นบทความมากที่สุด และเข้าถึงได้ทุกช่วงวัยทั้งชายและหญิง นำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นกลุ่มคนออนไลน์ที่คอยแบ่งปันสาระความรู้ให้แก่กันและกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของสังคม ทำให้รู้ถึงวิธีป้องกันโรคและเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ เนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ได้แก่ ความรู้ การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบสุขภาพของสังคม การป้องกันโรค การพึ่งพาตนเอง เนื้อหานำเสนอในรูปบทความ รูปแบบถ่ายทอดสด (Live) สื่อประสม และรูปแบบข่าวสาร กลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารเนื้อหา และรูปแบบการสื่อสาร ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และมีผู้เข้ารับบริการหน้าใหม่เพิ่มขึ้นจริง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bu.ac.th/handle/123456789/2515
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลพญาไท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง