ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตุล อัคนิบุตร
เจ้าของผลงานร่วม นธกฤต วันต๊ะเมล์
คำสำคัญ การโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลี;ทัศนคติ;ความตั้งใจซื้อ;วัยรุ่นหญิง
หน่วยงาน ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์ นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ ศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น โดยเลือกศึกษาตราสินค้า ตราสินค้าทเวล์ฟ พลัส ตราสินค้าสก๊อต เพียวเร่ และตราสินค้าเอเวอร์เซ้นส์ พบว่า ส่วนใหญ่ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18- 24 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร การเปิดรับโฆษณาที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ การเปิดรับโฆษณามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ และทัศนคติของวัยรุ่นหญิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/o_human05.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง