ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผ่องใส เพ็ชรรักษ์
คำสำคัญ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์;การจัดการด้านโลจิสติกส์;Outsourcing
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ พบว่า 1) ส่วนใหญ่สถานประกอบการจ้างผู้อื่นทำกิจกรรมโลจิสติกส์ 5 อันดับแรก คือ (1) ด้านกิจกรรมการขนส่ง (2) การจัดการวัตถุดิบ (3) การบริหารคลังสินค้าและการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ (4) การบริหารสินค้าคงคลัง และ (5) การบริการลูกค้าและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในภาพรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอกด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัยโดยวิธี Varimax ได้ปัจจัยและเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยด้านต้นทุน (2) ปัจจัยด้านคุณภาพ (3) ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร (4) ปัจจัยด้านความเสี่ยง (5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (6) ปัจจัยด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ (7) ปัจจัยด้านการจัดการภายนอกองค์กร (8) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (9) ปัจจัยด้านการเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/u2118o5vu28sogws48.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง