ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ปลาเส้นปรุงรสที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อะห์ลัม มะมิง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น;ปลาเส้นปรุงรส;การยอมรับของผู้บริโภค
หน่วยงาน สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ํา สาขางานแปรรูปสัตว์น้ํา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเปรียบเทียบชนิดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ปลาเส้นปรุงรสในการยอมรับของผู้บริโภค เปรียบเทียบชนิดของปลา คือ ปลาโอดํา ปลาสวาย ปลาซาบะ และปลาดุกบิ๊กอุย พบว่า การใช้ปลาชนิดต่างกันมีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค กล่าวคือ การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ปลาเส้นปรุงรส เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปลาซาบะ ได้ระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ปลาโอดํา ปลาสวาย และปลาดุกบิ๊กอุย มาตรฐาน (ชุดควบคุม) ตามลําดับ เนื่องจากปลาซาบะเป็นชนิดปลาที่มีไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณมากทําให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่มีกลิ่นคาว ชวยลดคอเลสเตอรอล จึงมีผลใหคะแนนการยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ชนิดของปลาซาบะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากที่สุดในผลิตภัณฑปลาเสนปรุงรส
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.pfcollege.com/images/column_1490756307/C.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ปลาเส้นปรุงรสที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง