ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และวิธีเรียกประชุม มาตรา 1175
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พินิจ ทิพย์มณี
คำสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการประชุม;มาตรา 1175
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการจัดการองค์กรทางธุรกิจ และการจำกัดความรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงในการทำธุรกิจ การกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการต่างๆ แทนบริษัท ดำเนินงานตามข้อบังคับ ตามขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท และที่สำคัญคือการดำเนินงานของกรรมการ ต้องอยู่ในความดูแลของที่ประชุมใหญ่ พบว่า มีปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการประชุม ในบริษัทหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการรับรองสถานะของประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในการเป็นกฎหมายและการใช้บังคับ วิเคราะห์เรื่องการนำวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ หรือแก้ปัญหาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะในมาตรา 1175 เรื่องการพิมพ์โฆษณา และในเรื่องระยะเวลาในการโฆษณาซึ่งมีผลสอดคล้องกับความเป็นจริง ปัญหาในเรื่องการตีความในความหมายของคำว่า “วาระอื่นๆ หรือเรื่องอื่น ๆ” รวมทั้งปัญหาในเรื่องสถานที่จัดการจัดประชุม โดยวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมตามกฎหมายหรือไม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/iyu05e9i3c0kc800co.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และวิธีเรียกประชุม มาตรา 1175 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง