ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
คำสำคัญ พืชน้ำ;พรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก;ไส้เดือนฝอย
หน่วยงาน สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าพรรณไม้น้ำมีปัญหาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชติดไปกับสินค้า ทำให้ประเทศผู้นำเข้าปลายทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้ามากยิ่งขึ้น ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม เป็นกระบวนการแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืชด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิค ที่ความถึ่ 40 กิโลเฮิรตซ์ ผลักดันให้ไส้เดือนฝอยที่อาศัยอยู่ภายในรากเคลื่อนที่ออกมาโดยมีน้ำเป็นตัวกลางส่งคลื่นความถี่สู่รากพืช มีผลทำให้โมเลกุลของเหลวเกิดการบีบอัดและคลายตัวเป็นจังหวะ เกิดเป็นฟองอากาศขนาดเล็กๆ ที่มีพลังงานแฝง ซึ่งสามารถเข้าซอกซอนในระบบรากและรบกวนหรือขับไล่ไส้เดือนฝอยให้เคลื่อนที่ออกมาสู่น้ำ โดยใช้เวลาตรวจเพียง 20 นาทีก็ทราบผล และตรวจได้ครั้งละ 2 ตัวอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=843:2015-03-09-08-55-35&catid=1:latest-news&Itemid=54
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง