ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของความถี่การให้อาหารในการอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด (เปคูแดง) ในบ่อซีเมนต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดํารงค์ โลหะลักษณาเดช
เจ้าของผลงานร่วม ชลธิชา แก่นจันทร์
คำสำคัญ อาหาร;การอนุบาล;เปคูแดง
หน่วยงาน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดลองอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืดด้วยความถี่อาหารต่างกัน ศึกษาความถี่อาหารที่เหมาะสม กับการเจริญเติบโตทั้งด้านน้ำหนัก ความยาว การรอดตายและต้นทุนการผลิตของปลาจาระเม็ดน้ำจืดโดยความถี่การให้อาหารคือ ให้อาหาร 3 มื้อ 2 มื้อ และ 1 มื้อ ทําการทดลองในบ่อซีเมนต์ปล่อยปลาลงอนุบาลบ่อละ 20 ตัว ให้อาหารมื้อละ 5 % ของน้ำหนักตัวเริ่มต้นตามที่ปล่อยมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.92 ± 0.17,1.14±0.15และ 1.78 ± 0.36 กรัม และมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ± 0.24, 3.93±0.18 และ 4.57 ± 0.35 เซนติเมตร พบว่า ที่ความถี่อาหาร 3 มื้อ มีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 6.04 ± 1.46 กรัม และความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 6.63 ± 0.94 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ ( P < 0.05 ) ส่วนอัตราการรอดตายปลาที่เลี้ยงด้วย จํานวนมื้ออาหาร 3 มื้อ มีอัตราการรอดตายสูงสุดเท่ากับ 98.33 ± 2.89 % และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( P>0.05 )
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiscience.info/Journals/Article/JFTR/10894155.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของความถี่การให้อาหารในการอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด (เปคูแดง) ในบ่อซีเมนต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.