ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้กากสาโทเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารปลาสวายโมง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ทวีวรรณบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กากสาโท;แหล่งโปรตีนทางเลือก;อาหารปลาสวายโมง
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของการใช้กากสาโท เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมงต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ลักษณะสัณฐานวิทยาในลำไส้ ค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน และคุณภาพของเนื้อปลา พบว่า สามารถนำกากสาโทมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก เพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมงได้ถึงระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลา เมื่อเปรียบเทียบกับลุ่มที่ผลิตอาหารขึ้นเองที่ไม่มีการใช้กากสาโททดแทนปลาป่น ไม่ส่งผลต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีในโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ลักษณะสัณฐานวิทยาในลำไส้ และคุณภาพของเนื้อปลา ลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้ เมื่อมีการทดแทนปลาป่น ด้วยกากสาโทในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าอาหารต่ออัตราการแลกเนื้อ พบวา่ การใช้กากสาโทที่ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนทางด้านค่าอาหารต่ำที่สุด มีความเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการประกอบสูตรอาหารของปลาสวายโมง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://core.ac.uk/download/pdf/132076445.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้กากสาโทเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารปลาสวายโมง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง