ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารปลากะพงขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ ภาวนา
เจ้าของผลงานร่วม สมชาย หวังวิบูลย์กิจ , นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
คำสำคัญ ชะคราม;ปลากะพงขาว;ค่าโลหิตวิทยา
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสารสกัดใบชะครามที่ความเข้มข้นต่างกันมีน้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อครบ 8 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ของค่าโลหิตวิทยาระหว่างทุกชุดการทดลอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเสริมสารสกัดจากใบชะคราม ในอาหาร 10 ก./กก.อาหาร ส่งเสริมให้มีการเติบโตของปลากะพงขาวได้ดีที่สุดในการทดลองนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/157779/114277
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเสริมสารสกัดจากใบชะครามในอาหารปลากะพงขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง