การพัฒนาค่าตอบแทนการทำงานในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาค่าตอบแทนการทำงานในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เจ้าของผลงาน :  รวดี สุทธิศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ค่าตอบแทนการทำงาน, ไม่ทำงาน ไม่ได้ค่าจ้าง, ลูกจ้างในอาเซียน
หน่วยงาน :  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำอธิบาย :  การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยสามเสาหลักของความร่วมมือ เมื่อพิจารณาการรวมกลุ่มและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง พบว่า กฎบัตรอาเซียนมิได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับค่าตอบแทนระหว่างรัฐสมาชิกแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับค่าตอบแทน เพื่อคุ้มครองลูกจ้างโดยทั่วไปในประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ภายในภูมิภาค
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   นิติศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710