ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรุนแรงในที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. สุจิตรา ชัยวุฒิ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล และ ผศ.ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ
คำสำคัญ การกลั่นแกล้ง/ก่อกวน;พยาบาลวิชาชีพ;โรงพยาบาลตติยภูมิ;ความรุนแรงด้านวาจา;ความรุนแรงในที่ทำงาน
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ความรุนแรงในที่ทำงานในองค์กรสุขภาพเป็นปัญหาด้านอาชีวอนามัยที่สำคัญระดับโลก ซึ่งพยาบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรงในที่ทำงาน จากผลการศึกษานี้พบว่า อัตราการเกิดความรุนแรงด้านจิตใจ คือความรุนแรงทางด้านวาจาพบมากที่สุด ปัจจัยเสี่ยงความรุนแรงทางด้านวาจา ที่สำคัญ คือ พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลให้การพยาบาลโดยตรง สถานที่ทำงานไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ความกังวลต่อความรุนแรงในที่ทำงาน และประสบการณ์การทำงานที่น้อยกว่า 10 ปี ผลการศึกษานี้ เสนอแนะให้ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพ ควรมีการพัฒนาและนำใช้นโยบายด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล ระบบการรายงานอุบัติการณ์ความรุนแรงในที่ทำงาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันความรุนแรงในที่ทำงานที่เกิดจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและการถูกกลั่นแกล้งหรือก่อกวนจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการให้การศึกษาและอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรุนแรงในที่ทำงาน และความก้าวร้าวตลอดจนการถูกกลั่นแกล้งหรือก่อกวนจากผู้ป่วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความรุนแรงในที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง