ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้้าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;การสูบน้้าเพื่อการเกษตร;เซลล์แสงอาทิตย์;การใช้พลังงานทดแทน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัจจุบันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมขอกเขตชลประทานจานวนมากโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนที่ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการสูบน้าบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทาให้มีต้นทุนในการทาเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพื้นที่เกษตรกรมีแหล่งน้าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้าและระบบส่งน้าที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ประเทศไทยมีโครงการสูบน้าใช้ไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยทาการติดตั้งระบบให้แก่หมู่บ้านที่มีแหล่งน้าแต่ยังขาดระบบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟูาหรือหมู่บ้านที่มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟูาแต่แหล่งน้าอยู่ห่างไกล ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสูบน้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์มีการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงสามารถสูบน้าผิวดิน น้าใต้ดินในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้นการใช้ระบบสูบน้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้าสาหรับใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการวางแผนการใช้พลังงานควรคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่เป็นสาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการใช้พลังงาน รวมถึงการปลูกฝังและการเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้้าเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง