ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การสำรวจงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2549-2558
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิภาพรรณ เจนสันติกุล
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง;ชุมชน;รายงานวิจัย
หน่วยงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจและวิเคราะห์งานวิจัยด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า มีงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างพ.ศ. 2549-2558 จำนวน 162 รายการ งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการนำไปใช้ระดับบุคคล การดำรงอยู่ การจัดการหนี้สิน พฤติกรรมการใช้จ่าย การจัดการความรู้ และชุมชนต้นแบบ เหตูผลของการนำไปใช้มาจากปัญหาเรื่องการบริโภคนิยม และองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม การเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวความคิดขององค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ระดับชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนพอเพียงของประชาสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/article/view/149947/121362
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การสำรวจงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2549-2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง