ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พนิตสุภา ธรรมประมวล
เจ้าของผลงานร่วม กาสัก เต๊ะขันหมาก
คำสำคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชน;ทุนทางวัฒนธรรม;ลาวแง้ว
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ทุนทางวัฒนธรรมชาวลาวแง้ว ตำบลทองเอน ได้แก่ มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ภาษา อาชีพ ประเพณี วิถีชีวิต และอาหารพื้นบ้าน 2. ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว มีโอกาสและความแข็งแกร่งทางธุรกิจท่องเที่ยว 3. สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้วตำบลทองเอน โดยใช้ 4 กลยุทธ์คือ 1.) การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม 2.) การพัฒนาบุคลากรในประเพณีวัฒนธรรม 3.) การพัฒนาภูมิทัศน์ และ 4.) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม และ 4.สามารถจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้วตำบลทองเอน ได้ 3 แผน คือ 1.) สำหรับกลุ่มเยาวชน” เที่ยวบ้านไทย-ลาวแง้วทองเอนกันเด้อ” 2.) สำหรับบุคลากรทั่วไป”ทริปเที่ยวทองเอนอิเทรนด์จริงเหรอ” และ 3.) สำหรับผู้สูงอายุ”เที่ยวทองเอนสุด สุด ฟิน”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/187404/164392
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง