ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วงษ์ปัญญา นวนแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ปรัชญา นวนแก้ว , สิทธิชัย บุษหมั่น , ภาสกร ธนศิระธรรม
คำสำคัญ การท่องเที่ยวสมัยใหม่;รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม;การจัดการความคิด
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างและใช้รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกฎความสัมพันธ์ และต้นไม้เพื่อการตัดสินใจเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า 1.) ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของปัจจัย พบว่าปัจจัยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความน่าสนใจและดึงดูดใจในการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยทั้งสองปัจจัยมีความพึงพอใจในระดับสูง 2.) วิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะสามารถใช้รูปแบบพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 14 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว (7 ปัจจัย) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล (4 ปัจจัย) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว (3 ปัจจัย) และ3.) รูปแบบการพยากรณ์การท่องเที่ยวทางวัฒรธรรมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์และสามารถพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในอนาคตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/115312/89122
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง