ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม บน Google Street View
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงษ์ พระลับรักษา
คำสำคัญ สื่อมุมมอง 360 องศา;ประชาสัมพันธ์;มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม;Google Street View
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียมุมมอง 360 องศา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามบน Google Street View ผลการวิจัยพบว่า 1. สื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศา เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามบน Google Street View ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยภาพมุมมอง 360 องศาบริเวณที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทั้งหมด 24 ตำแหน่ง ผลการประเมินคุณภาพของสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x ̅=4.04,=0.64) และ 2. ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามผ่านสื่อในรูปแบบมุมมอง360 องศาเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภำมหาสารคาม บน Google Street View โดยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(X ̅=3.92,S.D.=0.58)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/200324/157485
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาสื่อในรูปแบบมุมมอง 360 องศาเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม บน Google Street View is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง