ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปฏิบัติการในชุมชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จตุพร ดอนโสม
คำสำคัญ ปฏิบัติการ;ชุมชายแดนรัฐจัดตั้ง;ชายแดน;ชายแดนไทย-กัมพูชา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่าชุมชนมีพัฒนาการมาจากผังจัดสรรแบบเรียงรายของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2512 และถูกจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน ปชด. ในปี พ.ศ. 2523 มีลักษณะชุมชนที่เป็นระเบียบภายใต้การควบคุมจัดการของรัฐ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทำให้เห็นว่าชุมชนมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นพลังของชุมชนท้องถิ่น ที่รัฐควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเมื่อต้องกำหนดนโยบายชายแดน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปฏิบัติการในชุมชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง