ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Dihydrocapsaicin-induced angiogenesis and improved functional recovery after cerebral ischemia and reperfusion in a rat model
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Dr.Adchara Janyou
เจ้าของผลงานร่วม Dr.Piyawadee Wicha , Vatcharee Seechamnanturakit , Assoc.Prof.Dr.Chainarong Tocharus , Asst.Prof.Dr.Kanokkan Bumroongkit , Prof.Dr.Apichart Suksamrarn , Assoc.Prof.Dr.Jiraporn Tocharus
คำสำคัญ Cerebral ischemia and reperfusion;Dihydrocapsaicin;Angiogenesis;Functional recovery
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสารไดไฮโดรแคปไซซินซึ่งพบได้ในพริก ต่อการป้องกันการบาดเจ็บของสมองจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในระยะเฉียบพลันและดูผลต่อการฟื้นฟูของสมองภายหลังจากได้รับสารไดไฮโดรแคปไซซินติดต่อกัน 14 วัน โดยทำการศึกษาในหนูขาว ผลการศึกษาพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับไดไฮโดรแคปไซซินมีการบาดเจ็บต่อสมองที่น้อยลง อีกทั้งยังพบว่าสัตว์ทดลองสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายได้ดีขึ้นเมื่อได้รับสารติดต่อกัน 14 วันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S134786132030013X?via%3Dihub
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Dihydrocapsaicin-induced angiogenesis and improved functional recovery after cerebral ischemia and reperfusion in a rat model is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง