ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารพอกและวัสดุประสานต่างชนิดกัน ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นงนุช แสงหิน
เจ้าของผลงานร่วม บุญมี ศิริ
คำสำคัญ การพอกเมล็ดพันธุ์;การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเพิ่มขนาดของเมล็ดข้าวโพดไร่ขนาดเล็กโดยวิธีการพอกเมล็ด โดยศึกษาชนิดของสารพอก วัสดุประสาน และอัตราส่วนของสารพอกที่เหมาะสมในการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก ที่ค้างบนตะแกรงขนาด (14/64 นิ้ว) มาพอกด้วยวัสดุพอกที่แตกต่างกัน 7 ชนิดคือ Vermiculite, bentonite, pumice, calcium sulphate, calcium carbonate, charcoal และขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันร่วมกับวัสดุประสาน 4 ชนิด คือ hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), gum arabic, carboxymethyl cellulose (CMC power) และ methyl cellulose จากนั้นนำเมล็ดที่ผ่านการพอกมาตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ คือความสม่ำเสมอของการพอก น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ การละลายของสารพอก ความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความงอก และความเร็วในการงอก ผลการทดลองพบว่า สารพอกสูตร bentonite ผสมกับ charcoal ร่วมกับวัสดุ ประสานคือ HPMC ทำให้ความงอกและความเร็วใน การงอกของเมล็ดข้าวโพดไร่สูงที่สุด คือ 99 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกและวัสดุพอกชนิดอื่น ๆ และมีความเร็วในการงอกสูงที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=44O-AGRO-049.pdf&id=873&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสารพอกและวัสดุประสานต่างชนิดกัน ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง