ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการพอกเมล็ดด้วย pumice zeolite และ bentonite ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรพงษ์ กางโสภา
เจ้าของผลงานร่วม บุญมี ศิริ
คำสำคัญ การพอกเมล็ดพันธุ์;วัสดุพอก;วัสดุประสาน;เมล็ดพันธุ์ยาสูบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของวัสดุพอกเมล็ดที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหลังการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ โดยนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียมาพอกร่วมกับวัสดุพอก 3 ชนิดคือ pumice, zeolite และ bentonite ซึ่งวัสดุประสานคือ hydroxyl propyl methylcellulose (HPMC) ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่พอกด้วย pumice มีความสามารถในการละลายน้ำดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุพอกชนิดอื่น และมีความสม่ำเสมอของเมล็ดที่พอก สูงถึง 91 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความงอก และความเร็วในการงอกทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลองมากกว่าเมล็ดที่พอกด้วย zeolite และ bentonite เมื่อนำเมล็ดที่พอกด้วย pumice มาเร่งอายุ พบว่า เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์การงอก และความเร็วในการงอกจากการทดสอบทั้ง 2 สภาพดี กว่าการพอกด้วยวัสดุชนิดอื่น จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า Pumice มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ และทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความ แข็งแรงดีกว่าการพอกด้วยวัสดุชนิดอื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=43O-AGRO-046.pdf&id=872&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการพอกเมล็ดด้วย pumice zeolite และ bentonite ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง