ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างการปลูกข้าวไร่-พืชตระกูลถั่ว และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณิภา แก้วประดิษฐ์
เจ้าของผลงานร่วม น้ำฝน ถาวะโร , ปรเมศ บรรเทิง
คำสำคัญ ถั่วเหลือง;ปอเทือง;พืชนำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลการปลูกพืชตระกูลถั่วและข้าวไร่ ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการปลูกอ้อยตาม 5 กรรมวิธีทดลอง (1) control (กรรมวิธีควบคุม) (2) upland rice (กรรมวิธีข้าวไร่) ปลูกข้าวไร่โดยไม่ให้ปุ๋ยเคมี (3) upland rice + F (กรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ยเคมี) ปลูกข้าวไร่โดยให้ปุ๋ยเคมี (4) soybean (กรรมวิธีถั่วเหลือง) (5) sun hemp (กรรมวิธี ปอเทือง) ทำการเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกพืชนำที่ระดับความลึก 0-15 ซม. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน เก็บข้อมูลดินระหว่างปลูกพืชนำ ที่อายุ 1, 2, 4, 8, 12 และ 16 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์อนินทรีย์ไนโตรเจน (mineral N) โดยใช้เครื่อง Flow Injection Analyzer (FIA) และเก็บข้อมูลดินที่ระยะเก็บเกี่ยวพืชนำ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน พบว่า ทุก ๆ กรรมวิธีมีค่าอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินสูงกว่าดินก่อนการทดลอง โดยเฉพาะในกรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ย และกรรมวิธีถั่วเหลืองซึ่งมีค่าอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินสูงสุดที่ 2 สัปดาห์หลังปลูกพืชนำ และภายหลังการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง ข้อมูลดินหลังเก็บเกี่ยวพืชนำพบว่า การปลูกข้าวไร่ซึ่งได้รับปุ๋ยเคมีส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์หลังเก็บเกี่ยวพืชนำไม่แตกต่างจากการปลูกถั่วเหลือง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=39O-AGRO-005.pdf&id=868&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างการปลูกข้าวไร่-พืชตระกูลถั่ว และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง