ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์การอ่านต่อความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การอ่านและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มลฤดี สิทธิชัย
คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร;กลยุทธ์การอ่าน;ความสามารถในการอ่าน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเรื่องผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์การอ่านต่อความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การอ่านและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ข้อสรุปได้ดังนี้ 1) ข้อมูลความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ความรู้ด้านทักษะการอ่านและความจำเป็น และความเข้าใจในการใช้กลยุทธการอ่านและความจำเป็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างระบุความรู้ด้านทักษะ และความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แต่ระบุความจำเป็นต้องใช้อยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 79.94 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) = 77.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และ 3) ผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมหลังนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ มีดังนี้ 3.1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่มากเท่ากับ 5.41 3.2) ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การอ่านของนักศึกษาหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลขนาดใหญ่มากเท่ากับ 6.84 และ 3.3) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ข้อค้นพบ คือ ได้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การอ่านแบบเน้นทักษะย่อยของการอ่าน WEMGIEW Model โดยมีขั้นตอนการสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ Warm –up, Explanation, Modeling, Guided practice, Independent practice, Evaluation และ Wrap-up
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง