ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เพ็ญนภา แก้วเขียว
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ.
คำสำคัญ คุณภาพของโรงเรียน โมเดลโค้งพัฒนาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่มีและไม่มีตัวแปรร่วม และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ผลวิจัยพบว่า ตัวแปรร่วมภูมิภาค ที่ตั้งในเมือง นอกเมือง และขนาดของสถานศึกษา ไม่มีผลต่อคะแนนพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกในมาตรฐานทุกด้าน สถานศึกษาที่มีผลพัฒนาการสูง จะเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีกระบวนการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/733.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง