ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการ และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นริสรา คงสุข
เจ้าของผลงานร่วม ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ , เวทชัย เปล่งวิทยา , กิตติมา กองทอง , เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
คำสำคัญ Lactobacillus plantarum;BCC 65951;หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก;การผลิตแก๊สในหลอดทดลอง;โคพื้นเมือง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเสริม L. plantarum BCC 65951 ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ทำให้กระบวนการหมักเร็วขึ้นโดย มีผลให้ปริมาณวัตถุแห้งลดลงและแอมโมเนียไนโตรเจนสูงขึ้น และยังสามารถรักษาคุณภาพของหญ้าหมักไว้ได้ เนื่องจากกรดแลกติก กรดอะซิติก และกรดโพรพิโอนิก สูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้การย่อยสลายของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกดีขึ้นอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/216167/161481
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการ และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง