ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ การบูรณาการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรินทร บุญอนันธนสาร
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวจรียา ยิ้มรัตนบวร , รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
คำสำคัญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;อาหาร;การจัดการคุณภาพน้ำ;การแปรรูป
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงปลานิลได้จัดทำในรูปแบบการถอดบทเรียนด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน การพัฒนาทักษะสมาร์ทฟาร์มได้ทำโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดออกซิเจนละลายในน้ำและการใช้แอพพลิเคชันในการควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องให้ออกซิเจนในน้ำและเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ และโครงการได้จัดหาพ่อแม่พันธุ์ปลานิลเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ปลาในระยะยาว ปลาหมอเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรในท้องถิ่น โครงการนี้ได้อบรมเชิงถอดบทเรียนการเพาะเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาหมอ และได้ทำการฝึกปฏิบัติพร้อมติดตามการการผลิตปลาหมอเพศเมียล้วนให้กับเกษตรกร และส่งมอบพันธุ์ปลาหมอเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ระยะยาวให้กับเกษตรกร สำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารปลา โครงการได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตอาหารปลาและการผลิตอาหารมีชีวิต และได้จัดทำคู่มือสำหรับการผลิตอาหารปลาสำหรับเกษตรกร
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง