ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของน้ำโอโซนและการบรรจุแบบสุญญากาศต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียที่ทำให้เสื่อมเสียบางชนิดในปลานิล Oreochromis niloticus แล่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาทิตยา ทิพย์มณี
เจ้าของผลงานร่วม สุเมธ ตันตระเธียร , ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
คำสำคัญ น้ำโอโซน;ปลานิลแล่;แบคทีเรียก่อโรค;การบรรจุแบบสุญญากาศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การแช่ปลานิลแล่ในน้ำโอโซนเป็นเวลา 1 นาที ที่ความเข้มข้นโอโซนที่ 1 ppm สามารถลดจำนวนเชื้อกลุ่ม lactic acid bacteria ได้มากที่สุด รองลงมาคือ Stap. Aureus, total viable count และ Pseudomonas spp. และจากการสร้างการปนเปื้อนโอโซนสามารถลด V.cholerae และ S. Typhimurium ได้ 0.36 และ 0.26 log ตามลำดับ การใช้น้ำโอโซนแช่ปลานิลแล่ส่งผลให้ ค่าดัชนีสีขาว ค่าความแตกต่างสี ค่ากรดไทโอบาร์บิวทูริก และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก ของปลานิลแล่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของโอโซนเพิ่มขึ้น ปลานิลที่ผ่านการแช่ด้วยน้ำโอโซน 1 ppm และบรรจุสภาวะสุญญากาศสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียสได้ 7 วัน เมื่อเทียบกับปลานิลแล่แช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เก็บได้ 4-5 วัน โดยใช้จุลินทรีย์เป็นเกณฑ์ โอโซนมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนแบคทีเรียโดยความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถทำลายแบคทีเรียในรูปสารแขวนลอยได้คือ 0.25 ppm ความเข้มข้นสูงสุดคือ 1.5 ppm สามารถลดแบคทีเรียได้มากกว่า 5 log CFU/g โดยพบว่า น้ำโอโซนสามารถทำลาย Stap. Aureus (6 log reduction) ได้มากที่สุด รองลงมาคือ Lp. Plantarum (5.90) S. Typhimurium (5.56) UNK1 (5.54) UNK1 (5.54) Pseudomonas spp. (5.34) V. cholerae (5.25) และ E. coli (4.21) แสดงว่าโอโซนมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของปลานิลทำให้มีจำนวนแบคทีเรียเริ่มต้นลดลงและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับฟอกสีขาวของเนื้อปลาได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59978
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของน้ำโอโซนและการบรรจุแบบสุญญากาศต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียที่ทำให้เสื่อมเสียบางชนิดในปลานิล Oreochromis niloticus แล่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง