ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญญรัตน์ บุญโสภณ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ปลาเส้นใยสั้น;ปลาเส้นใยยาว;ผลิตภัณฑ์ปลาทุบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การคัดเลือกตัวแทนชนิดปลาเส้นใยสั้นและปลาเส้นใยยาว พบปลาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตัวแทนของปลาเส้นใยสั้นได้แก่ ปลานิล และตัวแทนของปลาเส้นใยยาวที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงได้แก่ ปลาช่อน การผลิตปลาทุบทั้งปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาว ควรอบเนื้อปลาที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จะได้คุณภาพด้านปริมาณน้ำอิสระตามมาตรฐานกำหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุลินทรีย์มีปริมาณไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนด ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย ร้อยละ 5.64 82.88 1.64 8.96 และ 0.88 ตามลำดับ การวิเคราะห์อันตรายของการผลิตปลาทุบตามระบบ HACCP ดังนี้ อันตรายทางเคมี คือ โลหะหนัก อันตรายทางกายภาพ คือเศษก้างและเศษโลหะ อันตรายทางด้านชีวภาพ ได้แก่ Salmonella, Staphylococcus aureus, Yeast and Mold
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2669/RMUTT-149742.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทุบจากเนื้อปลาเส้นใยสั้นและเนื้อปลาเส้นใยยาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.