ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารอัตลักษณ์และบทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีดาพร ศรีเมือง
คำสำคัญ ลิเกไทใหญ่;การสื่อสารอัตลักษณ์;บทบาททางสังคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย องค์ประกอบของการแสดงลิเกไทใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงลิเกไทใหญ่ กลุ่มผู้ชม และนักวิชาการไทใหญ่ พบว่า 1. องค์ประกอบในการแสดงลิเกไทใหญ่ คือ ขั้นตอนการแสดง, เครื่องดนตรีและเพลง, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและการแสดง, สถานที่ฉากและเวที, ช่วงเวลา/โอกาสของการแสดง, เครื่องแต่งกาย, ความรู้เกี่ยวกับลิเกไทใหญ่, ข้อห้ามและความเชื่อ, การร้องโดยใช้ภาษาถิ่นไทใหญ่, การไหว้ครู, ความเชื่อเรื่องเทพสรัสวดี และความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 2. อัตลักษณ์ของการแสดงลิเกไทใหญ่ คือ อัตลักษณ์ด้านบทเพลง, ด้านภาษา, ด้านสุนทรีย์, ด้านการแต่งกาย, ด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน และ ด้านความเป็นชนกลุ่มน้อยที่รักประเทศชาติ 3. บทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่ คือ บทบาทในการพัฒนาตัวเอง, การยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม, การเป็นสื่อในการเห็นตนเองและผู้อื่น, การสร้างความทรงจำร่วมกัน, การสร้างความสามัคคี, การให้ความบันเทิง, การให้ข้อมูลข่าวสาร, การอบรมสั่งสอน, การเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม, การะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น, การรณรงค์ และการเป็นพื้นที่ยึดโยงสื่อพื้นบ้านอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/60034/1/5784666928.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การสื่อสารอัตลักษณ์และบทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง