ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมสีเขียว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
คำสำคัญ อุตสาหกรรม;อุตสาหกรรมสีเขียว
หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อุตสาหกรรมทุกวันนี้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดย 1.เริ่มที่ใจ(มุ่งมั่นสีเขียว Green Commitment) 2.ลงมือทำ(ปฏิบัติสีเขียว Green Activity) 3.ทำอย่างเป็นระบบ(ระบบสีเขียว Green System) 4.เปลี่ยนให้เป็นวัฒนธรรม(วัฒนธรรมสีเขียว Green Culture) 5.สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย(เครือข่ายสีเขียว Green Network)
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุตสาหกรรมสีเขียว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง