ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์การเรียนรู้เคมีแลทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีผกา เจริญยศ
เจ้าของผลงานร่วม มาเรียม นิลพันธุ์ , มารุต พัฒผล
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning;มโนทัศน์การเรียนรู้เคมี;ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์การเรียนรู้เคมีและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และเพื่อขยายผลการใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning มีชื่อว่า “4C Model” มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/85.25 นักเรียนมีมโนทัศน์การเรียนรู้ทางเคมี และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน การขยายผล พบว่า นักเรียนมีมโนทัศน์การเรียนรู้ทางเคมีและทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/242290
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์การเรียนรู้เคมีแลทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง