ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ระยะที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิชัย พาณิชย์สวย
เจ้าของผลงานร่วม สุมน ไวยบุญญา , พัชรพร ศุภกิจ , รัตนาพร หลวงแก้ว , อาภรณ์ ชุนดี , กัลยา ชนะภัย , ชนิดา น้อยไม้
คำสำคัญ บทเรียน PISA ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ใช้บทเรียน PISA เป็นตัวแบบเบื้องต้นของการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ขณะเดียวกันครูผู้ใช้บทเรียน PISA เสริมการสอนคณิตศาสตร์ก็จะปรับบทบาทตนเองด้วยการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ขึ้นใช้เอง ทั้งนี้เพราะแบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าและให้ประโยชน์สูงสุดกว่าบทเรียน PISA คือแบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ครูเป็นผู้สร้างเอง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง