ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูประจำการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น้องนุช ธราดลรัตนากร
คำสำคัญ การฝึกอบรมออนไลน์, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม, เทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์, สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูประจำการ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาเว็บฝึกอบรมออนไลน์ และศึกษาสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูประจำการ จากการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์และเว็บฝึกอบรมออนไลน์มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถทำให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของครูประจำการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง