ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำอิง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัญญณัฐ สุนทรประสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร , สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
คำสำคัญ แมลงน้ำ;คุณภาพน้ำ;ดัชนีแชนนอนวีเนอร์;ดัชนีชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความหลากหลายและการประยุกต์ใช้แมลงน้ำ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำอิง โดยใช้ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแชนนอนวีเนอร์ประเมินคุณภาพน้ำ นอกจากนี้ยังมีการวัดค่าทางเคมีและกายภาพของแหล่งน้ำ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินของประเทศไทย พบกลุ่มแมลงน้ำ 7 อันดับ 22 วงศ์ 1,880 ตัว แมลงที่พบมากที่สุดคือ มวนวนในวงศ์ Corixidae อันดับ Hemiptera จากการใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 10 สถานี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 2 จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ำ ความเป็นด่าง และปริมาณออร์โธฟอสเฟต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=25O-FISH-025.pdf&id=854&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำอิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง