ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการทำงานของเส้นเสียงระหว่างผู้หญิงที่มีเนื้องอกที่เส้นเสียงชนิดที่ไม่เป็นอันตรายและผู้หญิงเสียงปกติโดยใช้ Electroglottograph (A COMPARISON OF VOCAL FUNCTION BETWEEN FEMALES WITH BENIGN VOCAL FOLD LESIONS AND FEMALES WITH NORMAL VOICE BY USIN
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชลดา สีพั้วฮาม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. เจียมใจ จีระอัมพร , รศ.ดร. สุมาลี ดีจงกิจ , รศ.ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
คำสำคัญ Vocal function;Benign vocal fold lesions;Electroglottography;EGG
หน่วยงาน ภาควิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของเส้นเสียงระหว่างผู้หญิงที่มีเนื้องอกที่เส้นเสียงชนิดที่ไม่เป็นอันตรายและผู้หญิงเสียงปกติโดยใช้ Electroglottograph (EGG) ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 64 คน ผลของ EGG สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการทำงานของเส้นเสียงระหว่างผู้ที่มีเสียงปกติและผู้ที่มีพยาธิสภาพที่เส้นเสียงได้ค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้ ค่า EGG-SDF0 อาจใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการฝึกพูดและใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความรุนแรงของเสียงผิดปกติในผู้หญิงที่มีเนื้องอกที่เส้นเสียงชนิดที่ไม่เป็นอันตรายได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง