ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ตามแนวคิดจินตวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรณรัมภา ยิ่งเฮง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ
คำสำคัญ การเรียนรู้แบบผสมผสาน;จินตวิศวกรรม;เทคโนโลยีคลาวด์;ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ตามแนวคิดจินตวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา โดยมีชื่อเรียกว่า PRIDE model ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และจากการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ คะแนนนวัตกรรมของผู้เรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับดี
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ตามแนวคิดจินตวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง