ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มณีรัตน์ ผลประเสริฐ
คำสำคัญ การเรียนการสอนแบบโครงงาน;ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง;รูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์;ตัวแบบอาไจล์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาซอฟแวร์แบบอาไจล์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวมและรายได้ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการสอนแบบโครงงานฯของนักศึกษาโดยรวมและจำแนกตามเพศ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานฯ ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการสอนแบบโครงงานฯมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.692 2. นักศึกษาโดยรวมและจำแนกตามเพศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ 0.05 3. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน หลังเรียนโดยใช้เผยการสอนแบบโครงงานฯมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน(p≥0.110) และ 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบโครงงานฯโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/140204/103963
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ด้วยตัวแบบอาไจล์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง