ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การระบุขั้วความคิดเห็นในระดับคุณลักษณะของสมาร์ทโฟนบนเฟสบุ๊ค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มงคล แสนสุข
เจ้าของผลงานร่วม พนิดา ทรงรัมย์ , พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
คำสำคัญ คำระบุขั่วความคิดเห็น;คุณสมบัติของสมาร์ทโฟน;เหมืองความคิดเห็น
หน่วยงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณลักษณะและจำแนกความคิดเห็นเป็นเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาร์ทโฟน ผลการวิจัย พบว่า การระบุขั้วความคิดเห็นของสมาร์ทโฟนโดยใช้ระยะห่างระหว่างคำคุณลักษณะและคำระบุขั้วความคิดเห็นมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ความแม่นยำ 75.15% ค่าความลึก 78.40 % และค่าประสิทธิภาพโดยรวม 76.74 % เมื่อเทียบกับการจำแนกด้วยกฎ การจำแนกโดยตัดคำที่อยู่ใกล้คำคุณลักษณะทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 3 คำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/156500/157478
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การระบุขั้วความคิดเห็นในระดับคุณลักษณะของสมาร์ทโฟนบนเฟสบุ๊ค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง