ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ แท่งทอง
คำสำคัญ สื่อสิ่งพิมพ์;ชมรมคนรักนายหลวงในจังหวัดสิงห์บุรี;การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจ
หน่วยงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิงห์บุรี เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนรักในหลวงที่มีต่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงเมื่อจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลำเนา ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลใด บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง จำนวนครั้งที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสิงห์บุรีสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวง และนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับชมรมคนรักในหลวง ให้ผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามบุคคลที่ร่วมเดินทางมาร่วมกิจกรรม พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และจำนวนครั้งที่เข้ามาร่วมกิจกรรม แตกต่างกันที่ระดับ 0.05 และเมื่อจำแนกตามภูมิลำเนา และตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมจากแหล่งข้อมูลใด แตกต่างกันที่ระดับ 0.01 ส่วนจำแนกตามอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/149899/157474
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดสิงห์บุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง