ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหาดิจิทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นงนุช เกตุ้ย
เจ้าของผลงานร่วม ขนิษฐา หอมจันทร์ , วรวิทย์ ฟั่นคำอ้าย , เดชาวัด ฤชุโรจน์ , อมิต โกชุ
คำสำคัญ แชทบอท;เนื้อหาดิจิทัล;ตลาดออนไลน์;ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
หน่วยงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและออกแบบโครงสร้างการสนทนาด้วยการกำหนดคำถามและคำตอบจากข้อมูลจริงของผู้ขายสินค้าออนไลน์ จากสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปางกอม การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหาดิจิทัลและหลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยใช้คำสำคัญและข้อความที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาเป็นฐานการเรียนรู้แล้วจึงสร้างชุดคำตอบที่ถูกต้อง และ ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฟังก์ชันต่างๆระหว่างแชทบอทกับผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหาดิจิทัลได้ใช้คำถามและคำตอบจากผู้ใช้งานจำนวน 300 ข้อความ และนำมาจัดกลุ่มข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มความต้องการของผู้ใช้ระบบ กลุ่มการทำงานตามฟังก์ชันงานของระบบ กลุ่มความยากง่ายต่อการใช้ระบบ และกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับการถามตอบ จากนั้นนำไปทดสอบกับผู้ใช้งาน พบว่าระบบสามารถตอบคำถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง ยกเว้นบางคำถามที่ไม่พบคำสำคัญในฐานข้อมูลและความถี่ของการเกิดขึ้นของคำถามที่น้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://research.kpru.ac.th/journal_science/journal/4772019-12-26.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์โดยใช้เนื้อหาดิจิทัล กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง