ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผูบริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาลินี คำเครือ
เจ้าของผลงานร่วม ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย
คำสำคัญ กลยุทธ์การสื่อสาร;การตลาดออนไลน์;สินค้าโอทอป;สื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังตมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวักกาญจนบุรี ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าโอทอปในสื่อสังคมออนไลน์ และทราบถึงแหล่งสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รู้จักเป็นครั้งแรกจาก facebook มากที่สุด เหตุผลการเลือกซื้อสินค้าโอทอสื่อสังคมออนไลน์ เพราะขั้นตอนซื้อไม่ยุ่งยาก นิยมซื้อเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ความถี่ในการซื้อนานๆตรั้ง แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากที่มากที่สุด คือ 500-1000 บาท นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้าโอทอปมากที่สุด จาก facebook และชำระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร/ATM/internet Bangking การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวมทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้ารราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความปลอดภัย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ระดับ0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.aru.ac.th/journal/pdf/20190430215051.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผูบริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง