ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : นิทรรศการบันดาลใจ (40)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ นิทรรศการ;อพ.สธ.;การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช;ทรัพยากร
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคนในชาติ คณะทำงาน อพ.สธ. จึงได้จัดทำนิทรรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ.2543 เพื่อเผยแพร่งานของ อพ.สธ. ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AojHQQM3PE0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง