ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา;การพัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ลำคลองตาโนด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไม่เคยมีน้ำกักเก็บมานานแต่วันนี้กลับมีน้ำเต็มในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้และเลี้ยงโคนม แหล่งน้ำที่มาใช้กับปศุสัตว์และพืชผลไม่เพียงพอ บางปีก็ขาดแคลนและแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชองค์การให้คณะเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบและดำเนินโครงการเป็นโครงการในพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dUQ94TBWwdA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.