ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อนวัตกรรมฯ ตอนที่ 9 ธุรกิจเกษตรกับเศรษฐกิจพอเพียงตอน เพาะเห็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำสำคัญ สื่อนวัตกรรม;ธุรกิจเกษตร;เพาะเห็ด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนควบคู่คุณธรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันการเพาะเห็ดถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ทำได้เมื่อกลายเป็นธุรกิจที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนแล้วจากการทำเกษตรด้วยการเพาะเห็ดเริ่มขึ้นของชุมชนตำบลบ้านกลาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและไม่มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอนจึงเกิดการเน่าเสียและขาดทุนจากวิกฤตทำให้ไปสู่โอกาสจากที่คนในชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อจักการด้วยตนเองตั้งแต่การบริการจัดการผลิตเห็ดแต่ละชนิดเป็นไปตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลาของปีพร้อมกับนำข้อมูลต้นทุนและผลกำไรจากระบบบัญชี มาควบคุมการทำงานอย่างต่อ เนื่องการทำงานของกลุ่มจึงมีบทบาทหน้าที่ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนเน้นการทำงานร่วมกันแบบครอบครัวด้วย ใน1ปี สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันกลุ่มจึงวางแผนในการผลิต เลือกผลิตเห็ดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของฤดูกาลและเป็นไปตามความต้องการของตลาดมีการควบคุมและเพาะเห็ดอย่างเป็นระบบผลิตผลที่ได้จึงมีความสมบูรณ์ได้ปริมาณมากและมีราคาสูงผลผลิตที่ได้จะไม่ส่งผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่มีตัวแทนกลุ่มในนามของแม่ค้าเห็ดรับผิดชอบในการรวบรวมผลผลิตในการจำหน่ายไปยังตลาดสด การทำธุรกิจชุมชนมีการวางแผนและบริหารจัดการทุกขั้นตอนโดยคนในกลุ่มสร้างเงินและสร้างงานให้กับคนในชุมชนและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zfkhBu1In2o
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สื่อนวัตกรรมฯ ตอนที่ 9 ธุรกิจเกษตรกับเศรษฐกิจพอเพียงตอน เพาะเห็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง