ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผืนดินพระราชทาน ผืนน้ำในพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำสำคัญ พื้นที่เกษตรกรรม;การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย บริเวณทุ่งรังสิต คลองแปด, คลองเก้า และคลองสิบ เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินให้เกษตรกรทุ่งรังสิต โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเอกสารสิทธิ์ตามโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรที่ทำกินอยู่ในที่ดินพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอหนองเสือ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Zh9JxjYzdnU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผืนดินพระราชทาน ผืนน้ำในพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง