ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการชลประทานมูโน๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ โครงการชลประทานมูโน๊ะ;พรุโต๊ะแดง
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ตั้งแต่มีโครงการชลประทานมูโน๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มขึ้นเมื่อ ปี 2517 สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งยังป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้ง ป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดง และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการตลอดมา 10 ปีต่อมาทรงมีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการชลประทานมูโน๊ะ จัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=j8LC0nX5B0c
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการชลประทานมูโน๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง