ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา;การพัฒนาแหล่งน้ำ;การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา และต่อยอด อันเป็นหลักในการทรงงานที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง มีพระราชดำริให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทรงรับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=4SbDbLk_mDM
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง