ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สายน้ำแห่งพระเมตตา แก้มลิงแห่งความหวัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่;โครงการแก้มลิง;การพัฒนาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้พิจารณาเก็บกักน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบนเพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่อยู่อาศัยบริเวณแม่น้ำป่าสัก ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=t3Ii3tg_P7E
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สายน้ำแห่งพระเมตตา แก้มลิงแห่งความหวัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง