ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
คำสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่ง เริ่มตั้งแต่ราษฎรต้องสามารถพึ่งตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง โดยใช้สติปัญญา เสริมด้วยความรู้เคียงคู่การมีคุณธรรม และได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่การทำเกษตรกรรมตามแนวทางพอเพียงด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำอย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kmIrA0-KRAo&t=36s
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง